Skip to content

Säännöt

[heading]Soutuseura SMARK ry – SÄÄNNÖT[/heading]

Säännöt (päivitetty 2015)

1§ Nimi ja kotipaikka:

Yhdistyksen nimi on Soutuseura SMARK ry – Roddklubben SMARK rf. Englannin kielessä käytetään epävirallista nimeä RC SMARK. Seuran epävirallinen nimilyhenne on SMARK. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään seuraksi.

2§ Kieli:

Seuran virallisina kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Rekisteröintikieli on suomi ja pöytäkirjat kirjoitetaan suomeksi.

3§ Tarkoitus:

Seuran tarkoituksena on edistää soutu-urheilua toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kilpa- ja kuntosoutua fyysisen ja psyykkisen hyvinvointinsa kohottamiseksi edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

4§ Toiminta:

Seura toteuttaa tarkoitustaan seuraavin tavoin:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

• Koulutustoimintaa

• Kilpailutoimintaa

• Nuorisotoimintaa

• Valmennus- ja harjoitustoimintaa

• Tiedotus- ja suhdetoimintaa

• Valistus- ja kasvatustoimintaa

• Kuntoliikuntaa

2. Järjestämällä kansallisia kilpailuja.

3. Toimimalla yhdyssiteenä Helsingin Kaupungin Liikuntavirastoon

4. Harjoittamalla avantouinti toimintaa

5. Seura voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, arvopapereita ja ottaa vastaan varoja testamentilla tai lahjoituksena sekä toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä asianomaisen viranomaisen luvan hankittuaan. Lisäksi seura voi harjoittaa ravitsemistoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä harjoittaa yhdistyslain 5§:n mukaista taloudellista toimintaa.

5§ Seuran jäsenyydet:

Seuran hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.

Seura kuuluu Suomen Melonta- ja Soutuliittoon.

6§ Seuran jäsenet:

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen yksityinen henkilö, jonka seuran hallitus hyväksyy.

Seuran varsinaisena jäsenenä voi olla myös toinen rekisteröity soutuseura. Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Varsinaisina jäseninä olevilta henkilöiltä ja yhdistyksiltä voidaan periä erisuuruiset jäsenmaksut.

Kannattajajäseneksi otetaan henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosikokouksessa vuosittain päätettävän jäsenmaksun. Kannattajajäsenen hyväksyy hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut seuran tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kannattaja jäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole äänioikutta.

Seura pitää jäsenistään yhdistyslain edellyttämää luetteloa.

7§ Eroaminen ja erottaminen:

Jäsen voi erota seurasta tekemällä yhdistyslain mukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan heti.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia jäsenmaksuvelvollisuuksia tai toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Hallitus voi myös päättää jäsenen erottamisesta määräajaksi seuran toiminnasta. Kaluston ja tilojen käyttöoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta päättää hallitus sen mukaan kuin tarkemmin määrätään vuosikokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

Hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan hallituksen ilmoittamaan päivämäärään mennessä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä.

Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

8§ Sitoutuminen antidopingtoimintaan:

Seura ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

9§ Huomionosoitukset:

Henkilö, joka on toiminut pitkän aikaa ansiokkaasti seuran hallituksen puheenjohtajana, voidaan vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua seuran kunniapuheenjohtajaksi. Seuran kunnia- ja ansiomerkeistä ja muista huomionosoituksista päättää hallitus.

10§ Toiminta- ja tilikausi:

Seuran toiminta- ja tilikausi on 1.11 – 30.10. Tilintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat on jätettävä toiminnan- tai tilintarkastajille kuukautta ennen vuosikokousta ja toiminnan- tai tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11§ Seuran kokoukset:

Ylin päätäntävalta seurassa on kokouksella. Varsinainen kokous pidetään vuosittain helmi- maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenes osa seuran äänioikeutetuista jäsenistä määrätyn asian käsittelyä varten sitä hallitukselta vaatii, jolloin kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä

Jokaisella hallituksen ilmoittamaan päivämäärään mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella henkilöjäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on vain yksi henkilö, tämän on saatava yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12§ Vuosikokouksen asiat:

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1§ Valitaan puheenjohtaja

2. Valitaan sihteeri

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Todetaan läsnä olevat jäsenet.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

7. Esitetään seuran vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.

10. Valitaan joka vuosi hallituksen puheenjohtaja.

11. Valitaan hallituksen jäsenet.

12. Valitaan kaksi toiminnan- tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.

13. Kurinpitosääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen.

14. Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ottaen huomioon yhdistyslain 24. pykälän määräykset. Jäsenten esittämät asiat on jätettävä hallitukselle viimeistään joulukuun 2. päivänä.

15. Kokouskutsut ja tiedonannot:

Varsinaiset ja ylimääräiset yleiskokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kutsu esityslistoineen kullekin jäsenelle niiden ilmoittamalla sähköpostiosoitteella vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

14§ Hallitus:

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosikokouksien välinen aika ja muiden jäsenten kahden vuosikokouksen välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kalustonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtajan lisäksi puolet jäsenistä on paikalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

15§ Hallituksen tehtävät:

Hallituksen tehtävänä on toimia toimeenpanevana elimenä ja edustaa seuraa lain, näiden sääntöjen ja seuran kokouksen päätösten mukaisesti. Tässä tehtävässään hallituksen tulee mm.

1. Hyväksyä jäsenanomukset ja tarvittaessa tehdä erottamispäätös sekä pitää jäsenluetteloa.

2. Hoitaa seuran varoja sekä kirjanpitoa.

3. Huolehtia Helsingin Kaupungilta vuokraamiensa kiinteistöjen ja maa-alueen kunnosta ja hoidosta.

4. Laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hankkia toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto samoin kuin laatia seuraavan kauden toiminta- ja taloussuunnitelma.

5. Kutsua kokoon seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna vastuualueensa päätökset.

6. Valita seuran edustajat yhteistoimintajärjestöjen kokouksiin ja toimielimiin.

7. Asettaa avukseen asioiden valmistelua ja käsittelyä varten tarvittava määrä valiokuntia, valita niiden vetäjät, vahvistaa niiden jäsenet sekä määritellä ohjeilla niiden vastuualueet ja toimintavaltuudet.

8. Valvoa seuran sääntöjen noudattamista ja määrätä niissä asetetut seuraamukset rikkomuksista.

9. Ratkaista hallitukselle esitetyt vastalause- ja riitakysymykset.

10. Tehdä seuran kokoukselle esitykset kunniapuheenjohtajista.

11. Vahvistaa valiokuntien tekemät esitykset.

12. Pitää päätöspöytäkirjaa kokouksistaan.

13. Palkita jäsenistö tarvittaessa.

16§ Seuran nimen kirjoittaminen:

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun henkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimen kirjoittamisoikeuden.

17§ Kilpailijoiden edustuskelpoisuus:

Kilpailutoimintaa koskevat säännöt: Seuran järjestämissä kilpailuissa on noudatettava Suomen Soutuliiton vahvistamia kilpailu-, edustus- ja kalustosääntöjä.

18§ Sääntöjen muuttaminen:

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa muutosehdotusta kannattaa.

19§ Seuran purkaminen:

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen.

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, sen varat jaetaan yhdelle tai useammalle soutuseuralle tai Suomen Melonta ja Soutuliitolle, ellei sitä ole niin Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle.